2/27/2008 - St. Anthonys HS Ice Hockey body check vs. Sachem - Coyote Magic Action Shots